Sunday, March 22, 2009

LoCk FoLdeR WiThoUt UsE SoFtwaRe


Apa yang anda perlu lakukan pertama ialah buat satu folder.kemudian didalam folder tersebut buka satu notepad baru didalamnya.

Open that notepad,then copy and paste skrip below here.

@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:Endselepas itu,anda perlu meletakkan password anda di line 23.letakkan password anda di "password here"<---gantikan ini kepada password anda.

kemudian save note tersebut kepada locker.bat(anda perlu save fail tersebut kepada format .bat)..

satu fail baru locker.bat klik fail tersebut...kemudian folder private akan muncul...apa yang anda perlu lakukan ialah simpan fail2 peribadi anda disana...setelah selesai klik semula locker.bat tersebut...

fail anda akan dilock selepas itu dan icon dan nama folder private tersebut akan bertukar...

untuk membuka fail peribadi anda tadi,klik locker.bat tersebut dan masukkan password anda. smile.gif

semoga berjaya.SuKSeSS!!

No comments:

Post a Comment